Thesis 1.8 Premium WordPress Theme

Thesis 1.8 Premium WordPress Theme. Thesis Theme upgraded to 1.8 version and now officially supports WordPress…